การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของ กสทช. ในการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/16/2021 11:02:12 AM)