การประชุมหารือแนวปฏิบัติในการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภายใต้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติในการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภายใต้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ร่วมกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กรมควบคุมโรค สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/24/2021 9:48:31 AM)