การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่ ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Webinar)

สำนักงาน กสทช. และสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่ ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Webinar) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษารูปแบบความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ภูมิทัศน์การแข่งขัน และเผยแพร่คู่มือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย และการกำกับดูแลของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ : (คลิ๊ก)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : (คลิ๊ก)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @ott-regulation

 

Create by  - Global  Administrator (7/1/2021 2:44:09 PM)