การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production)

สำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production) ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Webinar) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์และการผลิตรายการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อการนำมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production) มาพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ สำหรับใช้เป็นกรณีนำร่องในการประสานความร่วมมือการผลิตรายการระหว่างผู้ประกอบการโทรทัศน์ของประเทศไทยและต่างประเทศช่องทางการลงทะเบียน ผ่าน QR Code (โปรดตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  Email : [email protected]
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/19/2021 1:39:40 PM)