มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564 (มาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการมาติดต่องาน ณ สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/9/2564 15:04:46)