รายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zom Meeting ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/1/2021 4:18:13 PM)