การประชุมหารือโครงการทดลองทดสอบจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้งาน 5G ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ พร้อมด้วย รสทช. สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน และคณะผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการทดลองทดสอบจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (ศูนย์ทดสอบ) และโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้งาน 5G  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. พื้นที่ห้องปฏิบัติการสำหรับการทดลองทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์ และพื้นที่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้มีการนำเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลายแขนง เช่น Bio-Sensing, Applications of Si photonic, mmWave Fixed Wireless Field Trial และ CMUgency (Platform for Emergency Medical Service) และ Smoke Detector Platform เพื่อแสดงถึงความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่และบุคลากร ในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 5G นอกจากนี้ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช.ภาค 3 เพื่อรับฟังภารกิจรวมทั้งหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/19/2021 12:29:15 PM)

Download