การประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ ดังนี้
     1.เห็นชอบพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ดังนี้
     1.1 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ระดับภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     1.2 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ของเด็กและเยาวชน
     1.3 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
     ทั้งนี้ การอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว จะพิจารณาออกใบอนุญาตโดยคำนึงถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ตามกฎหมาย ความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อบริการสาธารณะ และการถือครองคลื่นความถี่ที่อยู่แล้วของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามสัดส่วนคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้สำหรับภาครัฐ
     2. เห็นชอบหลักการ การอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ดังนี้
     2.1 หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ระดับภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2.2 หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษาของเด็กและเยาวชน
     2.3 หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
       3. เห็นชอบการประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ตามข้อ 2. ผ่านทางเวบไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ลงประกาศ
     4. เห็นชอบให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ตามข้อ 1. ซึ่งสามารถยื่นผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระบบ e-BCS) ซึ่งเป็นบริการในการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้มีระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ภายใน 55วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดการประกาศ หนังสือเชิญชวนดังกล่าว
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจการโทรทัศน์ หรือ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ยื่นขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 3 ใบอนุญาต ดังนี้
     1. ระดับภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ของเด็กและเยาวชน
     3. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. การดาวน์โหลดเอกสาร
     สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ได้ที่ www.nbtc.go.th หัวข้อ
     “การประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ระดับภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
     “การประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษาของเด็กและเยาวชน”
     “การประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาน
2. ระยะเวลาการประกาศหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
     ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
3. ช่องทางการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
     สามารถยื่นผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-BCS) (คลิ๊ก) หรือสแกน QR CODE  
     โดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5332 5315 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090 880 2038 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 

Download

  • 1-หนังสือเชิญชวนฯ-ประเภทที่-3-ระดับภูมิภาค-ฯ.pdf
  • 2-หนังสือเชิญชวน-ฯ-ประเภทที่-1-เพื่อการเสริมความรู้-ฯ.pdf
  • 3-หนังสือเชิญชวนฯ-ประเภทที่-1-เพื่อการเสริมสุขภาพ-ฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/20/2021 10:23:29 PM)

Download