ผลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยที่ประชุมมีมติอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 28 หน่วยงาน 389 คลื่นความถี่ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต 5 ปีนับถัดจากวันที่ 3 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เว้นแต่ กสทช. ชุดใหม่จะกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. แก่สาธารณะ
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

Download

  • รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียง-ระบบเอเอ็ม-มติ-24-64.pdf
  • รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียง-ระบบเอฟเอ็ม-มติ24-64.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/1/2565 12:56:03)

Download