การเสวนาทางวิชาการ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงกิจการโทรทัศน์ไทย กับ แนวคิดการแข่งขันทางการค้า”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดการเสวนาและกล่าวปาฐกถา การเสวนาทางวิชาการ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงกิจการโทรทัศน์ไทย กับ แนวคิดการแข่งขันทางการค้า” ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:24:42 PM)