งานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway”

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ประธาน กสทช.) ปาฐกถาในงานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway” จัดโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยกล่าวถึงความสำเร็จจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยี 4G เต็มรูปแบบ ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒนานวัตกรรมการบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ (Innovation Digital Service) ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดย กสทช. พร้อมให้การสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องดังกล่าว เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่ยุค Internet Of Things ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต
 

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 11:53:52 AM)