งานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway”

งานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway”
    พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ประธาน กสทช.) ปาฐกถาในงานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway” จัดโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยกล่าวถึงความสำเร็จจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยี 4G เต็มรูปแบบ ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒนานวัตกรรมการบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ (Innovation Digital Service) ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดย กสทช. พร้อมให้การสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องดังกล่าว เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่ยุค Internet Of Things ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต


 

Create by  - 2fellows  admin (2/10/2016 2:15:40 PM)