งานสัมมนาเชิงวิชาการ “60 ปี โทรทัศน์ไทย จากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “60 ปี โทรทัศน์ไทย จากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล” โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการออกอากาศของโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก (Analog) ไปสู่ระบบดิจิตอล (Digital TV) อันเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ผู้บริโภค และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ไทย มีส่วนร่วม และพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ณ ห้องบรรยายวังบางขุนพรหม ที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:14:46 PM)