สำนักงาน กสทช. จัดงาน สัมมนา หัวข้อ “บทเรียนจริยธรรมการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ (Social Media): ในมิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

วัตถุประสงค์การจัดงาน: ด้วย ปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวในประเด็นของการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ ซึ่งต้องมีความระมัดระวังและตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อในการนำเสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงเห็นควรให้มีการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการวางกรอบมาตรฐานจริยธรรมให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป
เบอร์ติดต่อ : 0 2271 7600 ต่อ 5615 5604

Download

  • (ร่าง)-กำหนดการ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 11:38:30 AM)