ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชดใช้ทุนการศึกษาของสำนักงาน กสทช.

  ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กสทช.
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558  นั้น  เพื่อให้การดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงื่อนไขการรับทุนรัฐบาล ดังนั้น สำนักงาน กสทช.
จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชดใช้ทุนการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามประกาศ

รายละเอียด ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กสทช.  

 

Download

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขชดใช้ทุนการศึกษาของสำนักงาน-กสทช.pdf

Create by  -   (6/7/2016 11:14:11 AM)

Download

Page views: 285