กทค. รับทราบรายงาน การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มาตรการยียวยาผู้ใช้บริการ 1800 และให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม 1800 วันศุกร์นี้

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า วันนี้ (7 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 27 /2556 มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

            1. กทค. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาสิงคโปร์ (Singapore Declaration) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN TELMIN) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

            2. กทค. มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... และให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ เพื่อจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของ กสทช. ในการประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมี ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ นายดิเรก เจริญผล และศ. ดร. ศักดา ธนิตกุล เป็นกรรมการรับฟัง

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... ดังกล่าว มีความเห็นและข้อเสนอแนะ 7 ประเด็น ดังนี้

            ประเด็นที่ 1 ฐานอำนาจตามกฎหมาย ประเด็นนี้คณะกรรมการรับฟังฯ เห็นว่า กสทช. มีอำนาจที่จะออกประกาศดังกล่าวเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นนิติวิธีในการใช้และการตีความตามหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งทุกคนในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์หยุดชะงักการให้บริการ ประเด็น  ที่ 2 เนื้อหาความคุ้มครอง ประเด็นนี้คณะกรรมการรับฟังฯ เห็นว่า ประเด็นหลักที่อาจเกี่ยวข้องประกอบด้วย โอกาสและความสามารถที่ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการนั้นต่อไปตามเดิม ผลกระทบอันอาจจะมีต่อผู้ใช้บริการ การที่ผู้ใช้บริการยังจะสามารถใช้เลขหมายเดิมต่อไป น่าจะเป็นไปตามสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของทั้งผู้ให้บริการ ผู้มีใบอนุญาต และผู้ใช้บริการ และเสนอให้พิจารณาว่าจะดำเนินการเช่นใด ตามมาตรา 15 วรรค 3 พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

            ประเด็นที่ 3 ค่าธรรมเนียมย้ายบริการโดยคงสิทธิเลขหมาย ประเด็นนี้  คณะกรรมการรับฟังฯ เห็นว่า น่าจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการดำเนินการ

            ประเด็นที่ 4 ผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ประเด็นนี้คณะกรรมการรับฟังฯ เห็นว่า ในการรับฟังความคิดเห็นมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ 1. เห็นว่าผู้ให้สัมปทาน (รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง) เป็นผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง และ2. เห็นว่าผู้ให้บริการรายเดิม (ผู้รับสัมปทาน) เป็นผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง โดยคณะกรรมการรับฟังฯ เสนอความเห็นว่าผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองเป็นตามแนวทางที่ 
 
            ประเด็นที่ 5 ระยะเวลาคุ้มครอง สำหรับระยะเวลาการคุ้มครองซึ่งจะเป็น 1 หรือ 2 ปี หรือสั้นกว่านั้น คณะกรรมการรับฟังเห็นว่า น่าจะเป็นข้อเสนอในแผนของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการให้บริการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้ กสทช. ควรเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงกำหนดเวลาที่จะมีผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ให้บริการได้เป็นองค์ประกอบด้วย

            ประเด็นที่ 6 การหยุดให้บริการ คณะกรรมการรับฟังฯ เห็นว่า ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการหยุดให้บริการล่วงหน้าก่อน 90 วัน และให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และให้ กสทช. ร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย

            ประเด็นที่ 7 ค่าธรรมเนียม  ในการรับฟังความคิดเห็นมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ให้ผู้บริการที่มีใบอนุญาตเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นปกติ ตามที่ได้ดำเนินการอยู่ และค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี้ กสทช. ไม่ควรเก็บไว้ แต่ควรนำส่งให้รัฐโดยตรงทั้งหมด หรืออีกแนวทางคือ ให้ผู้ประกอบการ หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งได้แจ้งให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จากรายได้ที่เกิดขึ้น แล้วให้ส่งส่วนต่างระหว่างรายได้ และรายจ่ายให้รัฐโดยตรง ซึ่งประเด็นนี้ คณะกรรมการรับฟัง เห็นว่า กสทช. ควรพิจารณาทั้ง 2 ประเด็นนี้อย่างละเอียดต่อไป


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-กทค-รับทราบรายงาน-การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-มาตรการยียวยาผู้ใช้บริการ-1800.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 4:27:36 PM)