กทค. อนุมัติให้ กสท ปรับปรุงการใช้งานคลื่น 1800 MHz ส่วนที่ 2 ของดีแทค โดยใช้เทคโนโลยี LTE ได้จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (10 พ.ย. 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้พิจารณาเรื่องที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีหนังสือที่ กสท รญ (กร) 1566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2558 เรื่องขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ช่วงคลื่นความถี่ 1765.3-1785.0 MHz คู่กับ 1860.3-1880.0 MHz โดยใช้เทคโนโลยี LTE และหนังสือที่ กสท รญ (กร) 1560 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558 เรื่องการขอสงวนสิทธิ์ขอคืนคลื่นความถี่ 4.8 MHz ที่เคยส่งคืนคลื่นให้ กสทช. นำไปประมูลรวมไปให้ครบ 30 MHz โดยมติที่ประชุม กทค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จำนวน 20 MHz นั้น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา 48 วรรค 3 ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้กำหนดให้ “กสทช. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป” ที่ประชุม กทค. จึงเห็นว่า การปรับปรุงคลื่นความถี่ของ กสท โทรคมนาคม ในครั้งนี้เป็นการนำคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz จำนวน 20 MHz ไปใช้งานเทคโนโลยี LTE ซึ่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนั้น จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการที่จะได้รับบริการโทรคมนาคมที่ดีขึ้นและจะส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐเปิดให้บริการได้มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐก็จะมีรายได้มากขึ้น ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

    ส่วนประเด็นการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จะเป็นของผู้ให้สัมปทานหรือผู้รับสัมปทานนั้น กทค. ไม่ได้พิจารณา โดยเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน และผู้รับสัมปทานต้องตรวจสอบสัญญาสัมปทานเองว่า คลื่นที่ได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใด ซึ่งในส่วนของ กทค. ได้พิจารณาเฉพาะประเด็นให้ปรับปรุงเทคโนโลยีกับ กสท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นในย่านดังกล่าวจาก กสทช. โดยตรงเท่านั้น ประกอบกับหนังสือขออนุมัติที่ กสท ส่งมา ยืนยันว่าคลื่นดังกล่าวอยู่ภายใต้การใช้งานของ กสท

    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับประเด็นระยะเวลาการอนุมัติการใช้งาน กสท เห็นว่าเมื่อไม่มีเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ กทช. ได้ให้ กสท ไว้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2548 ซึ่งกำหนดว่า การใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด  กทค. จึงอนุมัติให้ กสท สามารถปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จำนวน 20 MHz เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการ LTE ได้ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561 เท่านั้น แต่ถ้า กสท มีหลักฐานใหม่ที่พิสูจน์ได้ว่าแตกต่างไปจากใบอนุญาตที่ออกให้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2548 ก็ให้นำเสนอบอร์ด กทค. พิจารณาอีกครั้ง

    สำหรับเรื่องการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 4.8 MHz ที่เคยส่งให้ กสทช. นำไปประมูลรวมไปให้ครบ 30 MHz นั้น ที่ประชุม กทค. ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และให้ถือว่าการพิจารณาเรื่องดัวกล่าวได้ข้อยุติแล้ว ตามหนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เลขที่ 0217/7920 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2558 ซึ่งลงนามโดย รมว.ไอซีที ว่าประสงค์จะส่งคืนคลื่นดังกล่าวตามมติของคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 2:50:13 PM)