กทค. เข้มเรื่องการโอนย้ายเลขหมายแจงวิธีการดำเนินการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) เปิดเผยว่า วานนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ประชุม กทค. ได้มีมติเรื่องการโอนย้ายเลขหมายที่กำลังเป็นประเด็นระหว่างค่ายมือถือ ดังนี้
    1. การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ให้บริการทุกรายปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) (ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่) ทุกขั้นตอน
    2. ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับขั้นตอนการโอนย้ายเลขหมายตามประกาศ กสทช. ไว้ในขั้นตอนใดก็สามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาใช้ทดแทนในขั้นตอนนั้นได้
    3. เมื่อ กทค. มีมติให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทดแทนการดำเนินการในบางขั้นตอนของการโอนย้ายเลขหมาย เช่น ขั้นตอนการลงลายมือชื่อในแบบคำขอ ขั้นตอนการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน ได้ แต่เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการโอนย้ายที่ได้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้เพื่อให้บริการกับประชาชน ดังนั้น ผู้ให้บริการรายใหม่จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนที่จะมีการโอนย้ายใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การแก้ไขชื่อแบบคำขอในการโอนย้ายให้ถูกต้องชัดเจน การปรับปรุงรายละเอียดในแบบคำขอ การนำส่งสัญญาให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
    4. การปฏิเสธการโอนย้ายเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดิมจะสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น สำหรับสาเหตุที่ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการโอนย้ายตามประกาศของ กสทช. มี 8 ประการ ได้แก่ (1) เลขหมายที่ขอโอนย้ายได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ (2) เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรืออยู่มนระหว่างอายัดหรือห้ามการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (3) เลขหมายที่ขอโอนย้ายไม่ใช่เลขหมายของผู้ใช้บริการ (4) เลขหมายที่ขอโอนย้ายถูกยกเลิกบริการหรืออยู่ระหว่างการระงับบริการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเลขหมายที่มีอยู่ระหว่างการร้องเรียนต่อ กสทช. (5) เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการโอนย้าย (กรณีดำเนินการขอโอนย้ายซ้อนกัน) (6) ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายไม่แสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.4 (7) ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการลงทะเบียนเลขหมาย (8) เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ ดังนั้น หากเป็นการโอนย้ายเลขหมายที่ไม่เข้าเหตุแห่งการที่ปฏิเสธทั้ง 8 ประการข้างต้น ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีการโอนย้ายเลขหมายตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนั้น หากผู้ให้บริการรายเดิมเห็นว่าการโอนย้ายดังกล่าวมีการโอนย้ายที่ผิดขั้นตอนในส่วนอื่น ก็ให้ทำเรื่องแจ้งมาที่ กสทช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป
    5. นับตังแต่วันที่ กทค. มีมติเรื่องการโอนย้าย (วันที่ 18 ก.พ. 2559) ให้ผู้ประกอบการทุกรายที่จะโอนย้ายใหม่ดำเนินการปรับปรุงการโอนย้ายให้ถูกต้องครบถ้วน
    “มติที่ประชุม กทค. ที่ได้พิจารณาให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาดำเนินการแทนบางส่วนของประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค” พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ กล่าว

สร้างโดย  - 2fellows  admin (25/2/2559 9:35:10)