กทค. แถลงผลการประชุมวันที่ 20 ก.พ. 2556

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กทค. กล่าวว่า วันนี้ (วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติดังนี้
              1. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบ เซลลูล่า 1800 MHz 
              2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ จัดตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เพื่อบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz 
คณะอนุกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย กทค. ทุกท่าน โดยมีประธาน กทค. เป็นประธานฯ และอนุกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอำนาจหน้าที่ หลักๆ คือ
              • จัดทำหลักเกณฑ์ กฎการประมูล และเงื่อนไขการประมูล เป็นต้น
              • การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินการ
              • การประเมินมูลค่าคลื่น ราคาตั้งต้น
และภายใต้คณะอนุกรรมการเตรียมการฯ ให้มีคณะทำงานเพื่อมารองรับในแต่ละภารกิจ ทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งรัดการจัดตั้งอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และให้นำเข้าพิจารณาในการประชุม กทค. ครั้งถัดไป
              3. สำหรับประเด็นกฎหมายที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมดำเนินการ ดังนี้
              • ศึกษาประเด็นเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สามารถทำการขอปรับปรุงคลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ได้หรือไม่
              • ศึกษาประเด็นการโอนย้ายลูกค้าที่มีอยู่ (ย้ายแบบจำนวนมากๆ) ทำได้หรือไม่
              • ประเด็นการ Re-farm คลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร เพื่อให้เกิดการจัดสรรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
              • ศึกษาประเด็นเรื่องเลขหมายที่บริษัท True Move และ DPC ได้รับการจัดสรรไปแล้ว และกำลังถูกใช้งานอยู่ จะต้องคืนเลขหมายดังกล่าวให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือคืนให้แก่ กสทช.

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:15:32 PM)