กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ภายใต้กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 2 พฤษภาคม 2557: กทปส. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เดินหน้าทำงานเพื่อสานต่อแนวทาง นโยบาย และภารกิจ อันส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

     พลอากาศเอกธเรศ  ปุณศรี ประธาน กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า กทปส. ได้วางแผนการดำเนินงานในปี 2557 ในหลายภารกิจสำคัญ นอกจากการดำเนินงานในการแจกจ่ายคูปองสำหรับการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และดำเนินการสนับสนุนการขยายให้บริการโครงข่ายบอร์ดแบนด์ความเร็วสูงไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศ ตามแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมแล้ว กทปส. ยังได้เดินหน้าวางกรอบนโยบาย เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ให้เกิดการพัฒนา 3 เสาหลักของประเทศ ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ (ประเภทที่ 1) ประจำปี 2557 จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งการจัดสรรเงินในครั้งนี้ กทปส. ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ต่อภาพรวมของประเทศเป็นหลัก โดยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปีนี้”

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวว่า กทปส. ได้เดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง สานต่อจาก 10 โครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา และในปีนี้เราได้ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดให้มีการบริการอย่างทั่วถึง   ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   ซึ่งในการเปิดรับข้อเสนอโครงการในครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ผู้สนใจและผู้มีสิทธิสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ในวงเงินไม่เกินโครงการละ 10 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

     นายฐากร กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โดยโครงการที่ยื่นข้อเสนอในปี 2557 ในครั้งนี้จะต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กอปรกับต้องสอดคล้องกับแผนนโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อบริการสังคม โดยรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะเปิดรับการยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น

     “ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ กทปส. ต้องการให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ร่วมกันพัฒนาผลงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ซึ่งหากมองในระยะยาว ทั้งสามส่วนดังกล่าวจะเกิดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจจำนวนหลายแสนล้านบาทในภาพรวมของประเทศ และหากเราทุกภาคส่วนเดินหน้า ผลักดันไปด้วยกัน และมี กทปส. เป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยขับเคลื่อน สนับสนุน ผมเชื่อมั่นว่าในระยะยาวอุตสาหกรรมทั้งสามส่วนจะได้รับการพัฒนา เดินหน้าอย่างเป็นระบบ มีรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนอย่างแน่นอน” นายฐากร กล่าวสรุป

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ การยื่นข้อเสนอประจำปี 2557

    ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว และสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2557 โดยต้องลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ http://btfp.nbtc.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หลังจากนั้น ให้ยื่นแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยแนบเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ส่งให้กลุ่มงานกองทุนฯ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release_2-05-2014-(Thai).doc

สร้างโดย  - 2fellows  admin (14/3/2559 16:28:01)