กสทช. จัดโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

    วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2557) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
     ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โทรคมนาคมก้าวไกล กับการรับมือภัยพิบัติ” โดยรศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ กสทช. รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้จากสำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวม 6 บูธ ในส่วนของเค้าโครงการจัดนิทรรศการ “โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้” ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1  นำเสนอข้อมูล ภัยพิบัติสึนามิกับการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญของการติดต่อสื่อสารทางด้านบริการโทรคมนาคมในสถานการณ์ที่เกิดภัยภาพของการทำลายสถานีฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพน้ำท่วมสถานีฐาน ภาพของการเกิดอัคคีภัยที่ศูนย์อพยพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพของอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางช่วงวันหยุดยาว สถานีที่ 2 นำเสนอภาพรวมของการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บนแผนที่ประเทศไทย และจัดแบ่งโซนพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติรุนแรง ตามประเภท เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ และการก่อเหตุรุนแรง สถานีที่ 3 นำเสนอภาพรวมของการนำประโยชน์ของเสา หรือบริการโทรคมนาคมมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสาเตือนภัย  เสาการเรียนรู้  เสาอนุรักษ์ธรรมชาติ เสาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสาเพื่อสุขภาพชุมชน เสาทางการแพทย์ และ เสาข้อมูลการเกษตร
    สถานีที่ 4 นำเสนอภาพรวมการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อความสุขแก่ประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เครือข่ายสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น เครือข่ายสื่อสารของกู้ภัย เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ สถานีที่ 5 นำเสนอภาพการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การแพทย์ ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัย การทำธุรกรรมผ่านบริการโทรคมนาคม และการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยนำเสนอภาพรวมของกิจกรรม CSR ของแต่ละรายที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการนำบริการโทรคมนาคมมาให้ข้อมูลประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริการจัดการภัย การป้องกัน การเตือนภัย การให้ข้อมูลการเตือนภัย การสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลประชาคมอาเซียน ข้อมูลความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลการจราจร
    ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของ กสทช. โดย กทค. กับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การสัมมนาสัญจรครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องในปี พ.ศ.2557 ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับระยะเริ่มแรกนี้จะเป็นการดำเนินการในลักษณะการสร้างความร่วมมือภาคสมัครใจ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตรวจสอบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ กทค. ทราบและพิจารณาก่อนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดงาน คือ “โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้”
    สำหรับการสัมมนาและนิทรรศการสัญจรในอีก 2 ครั้ง ครั้งต่อไปที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท และปิดท้ายที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องดวงชนก บอลลูน โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในต่างจังหวัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กสทช. จัดโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2557) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
     ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โทรคมนาคมก้าวไกล กับการรับมือภัยพิบัติ” โดยรศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ กสทช. รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้จากสำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวม 6 บูธ ในส่วนของเค้าโครงการจัดนิทรรศการ “โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้” ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1  นำเสนอข้อมูล ภัยพิบัติสึนามิกับการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญของการติดต่อสื่อสารทางด้านบริการโทรคมนาคมในสถานการณ์ที่เกิดภัยภาพของการทำลายสถานีฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพน้ำท่วมสถานีฐาน ภาพของการเกิดอัคคีภัยที่ศูนย์อพยพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพของอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางช่วงวันหยุดยาว สถานีที่ 2 นำเสนอภาพรวมของการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บนแผนที่ประเทศไทย และจัดแบ่งโซนพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติรุนแรง ตามประเภท เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ และการก่อเหตุรุนแรง สถานีที่ 3 นำเสนอภาพรวมของการนำประโยชน์ของเสา หรือบริการโทรคมนาคมมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสาเตือนภัย  เสาการเรียนรู้  เสาอนุรักษ์ธรรมชาติ เสาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสาเพื่อสุขภาพชุมชน เสาทางการแพทย์ และ เสาข้อมูลการเกษตร
    สถานีที่ 4 นำเสนอภาพรวมการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อความสุขแก่ประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เครือข่ายสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น เครือข่ายสื่อสารของกู้ภัย เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ สถานีที่ 5 นำเสนอภาพการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การแพทย์ ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัย การทำธุรกรรมผ่านบริการโทรคมนาคม และการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยนำเสนอภาพรวมของกิจกรรม CSR ของแต่ละรายที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการนำบริการโทรคมนาคมมาให้ข้อมูลประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริการจัดการภัย การป้องกัน การเตือนภัย การให้ข้อมูลการเตือนภัย การสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลประชาคมอาเซียน ข้อมูลความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลการจราจร
    ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของ กสทช. โดย กทค. กับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การสัมมนาสัญจรครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องในปี พ.ศ.2557 ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับระยะเริ่มแรกนี้จะเป็นการดำเนินการในลักษณะการสร้างความร่วมมือภาคสมัครใจ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตรวจสอบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ กทค. ทราบและพิจารณาก่อนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดงาน คือ “โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้”
    สำหรับการสัมมนาและนิทรรศการสัญจรในอีก 2 ครั้ง ครั้งต่อไปที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท และปิดท้ายที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องดวงชนก บอลลูน โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในต่างจังหวัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:24:18 AM)