กสทช. จับมือเอเยนซี่โฆษณา ชูธรรมาภิบาล กำกับโอทีที

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า คณะอนุกรรมการโอทีทีได้เชิญสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อดิจิตอลแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนบริการ OTT เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือให้บริการโครงข่ายในรูปแบบ OTT

การประชุมของคณะอนุกรรมการโอทีทีในครั้งนี้ ผู้แทนจากสมาคมโฆษณา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนบริการ OTT มีความเข้าใจขั้นตอนและการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการ OTT มาลงทะเบียน เพื่อให้สามารถให้บริการ OTT ในประเทศไทยต่อไปได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องว่า การประกอบกิจการ OTT ต้องคำนึงถึงเรื่องบรรษัทภิบาลและ ธรรมาภิบาลประกอบด้วย พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนการให้บริการ OTT ที่ดำเนินการสอดคล้องภายใต้กรอบกฎหมายไทยและมีการประกอบกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาลที่ดี

 “การประกอบกิจการ OTT ในประเทศไทย ผู้ประกอบการทุกรายจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ย่อมถือว่าเป็นการประกอบกิจการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ดังนั้น การสนับสนุนการประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย จะส่งผลกระทบต่อบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาลของผู้ที่สนับสนุนด้วย” พันเอก ดร. นที กล่าว

Create by  - Global  Administrator (6/28/2017 1:16:34 PM)