กสทช. ตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่น 1800 MHZ และ 900 MHz เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด

   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ 900 MHz เพื่อตรวจสอบการประมูลให้มีความโปร่งใส โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการนั้นจะมี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และมีผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นกรรมการ มีรองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร เป็นเลขานุการ

    สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การติดตาม ตรวจสอบ และเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz กรณีการสมยอมราคา ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจนถึงวันที่รับรองผลการประมูลแล้วเสร็จ เพื่อให้การประมูลเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม กรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายพฤติกรรมการสมยอมในการเสนอราคาประมูล ทั้งในช่วงก่อน และระหว่างการประมูลคลื่นความถี่ ให้รายงานต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

    “การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถี่ฯ นี้ก็เพื่อให้ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนและรัฐได้รับประโยชน์สูงสุด” นายฐากร กล่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:13:08 AM)