กสทช. พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีอาร์เอส ยื่นฟ้องเพิกถอนประกาศ MUST HAVE ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014

กสทช. พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีพิจารณาให้เพิกถอน ข้อ 3 ประกอบกับรายการที่ 7 ของภาคผนวกตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (ประกาศ Must Have ) กรณีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014  จากที่ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศ Must Have

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (31 มีนาคม 2557) ศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ศาลปกครองกลาง พิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 726/2556 ระหว่างบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอด คาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมท์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับสำนักงาน กสทช. และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ให้เพิกถอน ข้อ 3 ประกอบกับรายการที่ 7 ของภาคผนวกตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ได้ทรงไว้โดยชอบแล้วก่อนมีการออกประกาศดังเช่นกรณีของบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมท์ จำกัด โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้  โดย กสทช. พร้อมปฏิบัติตามผลการพิจารณาคดีของศาลปกครอง

    อย่างไรก็ตาม  กสทช. จะยังคงดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ซึ่งผลของ คำพิพากษาในครั้งนี้จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป เนื่องจากการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เป็นการออกประกาศตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและสาธารณะ ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับชมรายการกีฬา  ที่สำคัญ เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ผ่านฟรีทีวีได้ เช่น อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จึงขอให้มั่นใจว่า กสทช. จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมรายการที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Relaese-310357-กสทช-พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง-กรณีอาร์เอสฯ.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:46:01 PM)