กสทช. พร้อมมีส่วนร่วมในการให้บริการระบบโทรคมนาคมสื่อสารเฉพาะทางสำหรับผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสังคมไทย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการใช้บริการเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานส่งมอบเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) สำหรับคนพิการทางการได้ยินเพื่อขยายการให้บริการกับประชาชนคนพิการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
     พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชม กสทช. ที่ได้ดำเนินการโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) พัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและการพูด ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 นั้น กสทช. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประชาชนและสังคมไทย เนื่องจาก กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสในกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ อีกทั้ง บริการของตู้ TTRS จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด ได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมที่เป็นทรัพยากรของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิโอการสนทนาผ่านล่ามภาษามือ การรับ-ส่งข้อความ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งตู้ TTRS ในสถานศึกษาที่มีคนพิการทางการได้ยินศึกษาอยู่ ในสถานที่ราชการ สถานีขนส่งมวลชน ชมรมคนหูหนวก และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 27 สาขา เป็นต้น
     พลเอก สุกิจฯ ยังกล่าวอีกว่า นอกเหนือจาก โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและการพูดแล้ว กสทช. ยังมีโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารระบบเดซี่ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม (DAISY) โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สำนักงาน กสทช. ในการส่งเสริมให้คนพิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในลักษณะของบริการห้องสมุดหนังสือเสียงทางโทรศัพท์ หมายเลข 1414 ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และผ่านระบบการเชื่อมโยงสถานีวิทยุได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการจากเดิม 300 คู่สายในปี 2556 เป็น 360 คู่สายในปี 2557 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการกว่า 210,000 call ต่อเดือน และภายในปี 2559 จะขยายคู่สายเพื่อให้บริการจำนวน 480 คู่สาย
     กสทช. พร้อมมีส่วนร่วมในการให้บริการระบบโทรคมนาคมสื่อสารเฉพาะทางสำหรับผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสังคมไทย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปในอนาคต
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:29:16 AM)