กสทช. มอบทุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2557

วันนี้ ( 22 กันยายน 2558) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงาน กสทช. ได้จัดพิธีมอบทุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2557 โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน กทปส. จะต้องเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค

    ในการพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนในปี 2557 ดังกล่าว มีกรอบวงเงินในการจัดสรรจำนวน 500 ล้านบาท มีหน่วยงานยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจำนวน 268 โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างละเอียดรอบคอบ       ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนและ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง กสทช.  ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 33 โครงการ วงเงิน 155,709,272 บาท

    ทั้งนี้ 33 โครงการ ประกอบด้วยโครงการด้านการบริการอย่างทั่วถึง จำนวน 4 โครงการ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาจำนวน 19 โครงการ โครงการด้านพัฒนาบุคลากร จำนวน 4 โครงการ และโครงการด้านสนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 6 โครงการ ทุกโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน สมาคมและมูลนิธิ จำนวน 9 หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา จำนวน 17 หน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้

    1 โครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชนตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

    2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

    3 โครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จ. สุพรรณบุรี หน่วยงาน มูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ

    4 โครงการเทเลโบกี้มหัศจรรย์ สร้างเด็กอัจฉริยะ ด้านไอซีที หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศ

    5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงาน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

    6 โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารด้วยแสงสว่าง: การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำร่างมาตรฐาน และสื่อ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    7 โครงการสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม: การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

    8 โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

    9 โครงการการเข้าถึงบริการสื่อสารวิทยุ-โทรทัศน์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า  ในประเทศไทย หน่วยงาน มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์

    10 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (Parent Port) เพื่อป้องกันเยาวชน  จากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่ หน่วยงาน ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

    11 โครงการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน: แนวทางปฏิรูปการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    12 โครงการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อทีวีดิจิตอล

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

    13 โครงการการวิจัยและพัฒนาโทรทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย  หน่วยงาน ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    14 โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค หน่วยงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเด็ก ( Good Child Education Foundation )

    15 โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

    16 โครงการอุปกรณ์สำหรับการแยกฉากหลังโดยการพิจารณาค่าสีแบบทันทีเสริมด้วยอุปกรณ์รับรู้ความลึก หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    17 โครงการพัฒนาสายอากาศปรับเปลี่ยนความถี่สำหรับระบบวิทยุรู้คิดเพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรแถบความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    18 โครงการจัดทำแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    19 โครงการพัฒนานิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารแบบดิจิตอล หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

    20 โครงการทดสอบแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างยานพาหนะบนความถี่ 5.9 GHz หน่วยงาน สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย

    21 โครงการระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชันอันตรายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

    22 โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง(Open Area Test Site: OATS) เพื่อสอบด้าน EMC และสอบเทียบสายอากาศย่านความถี่กว้าง หน่วยงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

    23 โครงการเข็มขัดนำทางอัจฉริยะสำหรับคนพิการทางสายตา หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    24 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ราคาถูก ด้วยการใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม่ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์สมาร์ตโฟน หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    25 โครงการเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    26 โครงการดาวเทียมอัจฉริยะ ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา เพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยหน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

    27 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบนำทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล

    28 โครงการ KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    29 โครงการระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    30 โครงการระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล หน่วยงาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

    31 โครงการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายภายในบ้านอัจฉริยะ สำหรับผู้สูงอายุ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    32 โครงการ Health Monitoring Project Preventive Medicine Support System (PreMediSS)

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    33 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคม (TELECOMS) ในการตรวจสอบยืนยันบุคคลด้วยใบหน้า (Face Recognition System) เพื่อความมั่นคงของชาติ (National Security) หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:45:05 AM)