กสทช. รวมพลัง “ฅ ทันสื่อ”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   สวนสุนันทา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับประชาชนขึ้น ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
     นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า “ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้าถึงตัวเรา และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ทาง กสทช. จึงให้ความสำคัญว่า จะทำอย่างไร? ให้ประชาชนที่บริโภคสื่อมีภูมิคุ้มกันที่สามารถกลั่นกรองสื่อ    อย่างใช้เหตุผล และมีวิจารณญาณ นั่นคือ “การรู้เท่าทันสื่อ”  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กๆ เยาวชน มีภูมิคุ้มกันที่สามารถกลั่นกรองแยกแยะ สื่อที่มากับเทคโนโลยีที่มาหลอมรวมและปะทะกับตัวเราในวันนี้ โดยการที่จะรณรงค์เรื่องรู้เท่าทันสื่อนั้น ก็ต้องเริ่มกับสถาบันการศึกษา เพราะ เด็ก เยาวชน อาจเป็นวัยที่เปราะบางที่สุด ในการเริ่มตั้งหลักเรื่องนี้ การปลูกฝังเด็กและเยาวชน อาจจะต้องคิดว่าจะทำให้เขารู้เท่าทันอย่างไร และถ้าไม่เห็นด้วยจะมีการโต้แย้งอย่างไรให้มีเหตุและผล ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกับสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเอง และร่วมกันรับผิดชอบสังคมร่วมกัน จึงทำให้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้สถาบันการศึกษานำร่องไปทำกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาของตนเองและมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ”
     โดยในงานดังกล่าว ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ของสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 20 แห่งจากทั่วภูมิภาคในประเทศ ประกอบไปด้วย ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์), โรงเรียนสงวนหญิง, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ, โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย, โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย, โรงเรียนไชยาวิทยา และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยสยาม
     นอกจากนี้แล้ว ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั้ง 20 แห่งยังได้มาเล่าถึงวิธีการทำงาน รวมทั้งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับประชาชน ในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำกลับไปพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อและเกิดการขยายผลต่อไป
     สำนักงาน กสทช. หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม     ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในสถาบันการศึกษา โดยมีกลุ่มแกนนำรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ที่เข้มแข็ง และสามารถขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสามารถจัดกิจกรรมในสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้ต่อไป 
     สำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ ทางเว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ http://bcp.nbtc.go.th/

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:29:06 PM)