กสทช. สรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ วันแรก (10 กันยายน 2556)

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงาน กสทช. ปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติวันแรก (10 กันยายน 2556) เมื่อเวลา 16.00 น. มีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล มาซื้อเอกสารการประมูล จำนวน 8 ราย 11 ชุด

โดยสรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูล แบ่งตามหมวดหมู่ให้บริการ ดังนี้  หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด บริษัท ทัช ทีวี จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัลทีวี จำกัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด และสุดท้ายหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัลทีวี จำกัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ทั้งนี้ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ซื้อเอกสารการประมูลครบทั้ง 4 หมวดหมู่

พ.อ. ดร. นที ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลมีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละ 1 ใบอนุญาตของแต่ละหมวดหมู่ และผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) พร้อมกับหมวดหมู่ข่าวสารและสาระได้ ต้องเลือกว่าจะยื่นขอรับใบอนุญาตหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น โดย กสท. จะตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในหมวดหมู่เดียวกัน และกรณีข้ามหมวดหมู่จะตรวจสอบความสัมพันธ์เฉพาะหมวดหมู่ทั่วไป HD และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

สำหรับขั้นตอนการซื้อเอกสารการประมูลในวันนี้ มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน จะเริ่มจาก           ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม จากนั้น จะเข้าไปยัง จุดที่ 1 ซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูล เพื่อยื่นเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบข้อมูลใบเสร็จ สำเนา ภ.พ. 20 (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และบัตรคิวที่ระบุหมวดหมู่เอกสารการประมูลที่ต้องการจะซื้อ        ให้เจ้าหน้าที่ตรวจและคีย์ข้อมูล หลังจากนั้นจะผ่านไปยังจุดที่ 2 เพื่อยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจจากจุดที่ 1 พร้อมเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค ในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ให้เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินเรียบร้อย จะออกใบเสร็จรับเงินให้ ต่อไปยังจุดที่ 3 ซึ่งเป็นจุดรับเอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล ก็จะยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริง และคู่ฉบับ พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลังจำหน่ายให้เจ้าที่หน้าที่ทำการตรวจสอบ ลงทะเบียน และประทับตรารับเอกสารแล้วในใบเสร็จรับเงินตัวจริง จากนั้นไปรอยังจุดที่ 4 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจ่ายเอกสารการประมูลตามจำนวนที่ซื้อ พร้อมคืนใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ประทับตราแล้ว แก่ผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูล ถือว่าเป็นการจบขั้นตอน

            รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท. กล่าวว่า การจำหน่ายเอกสารการประมูล สำนักงานฯ จะเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. ซึ่ง ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลสามารถเข้ามาซื้อเอกสารการประมูลได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสาร แบบข้อมูลสำหรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าเอกสารการประมูล ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยเอกสาร 1 ชุด สำหรับการซื้อเอกสารการประมูล 1 ชุด ซึ่งผู้ซื้อเอกสารจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและ   ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องเตรียมค่าเอกสารการประมูลในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระ และจะต้องยื่นแบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต หลังจำหน่ายเอกสารการประมูล ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ก.ย 2556 เท่านั้น

             ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.nbtc.go.th, digital.nbtc.go.th หรือสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หมายเลขโทรศัพท์ 0908802041 , 022710150 ต่อ 882 , 794 (ในวันและเวลาราชการ)                       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 3:49:52 PM)