กสทช. สุทธิพล ต้อนรับ เลขาธิการประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักประธานศาลฎีกาในการเข้าศึกษาดูงานที่ กสทช.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการประธานศาลฎีกาและคณะผู้พิพากษา

ตลอดจนผู้บริหารจากสำนักประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการประธานศาลฎีกา นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

               การศึกษาดูงานครั้งนี้สำนักประธานศาลฎีกาได้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักประธานศาลฎีกา

โดยอยู่ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

เนื่องจากศาลฎีกาได้พิจารณาเห็นว่า กสทช. เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร

               ในการนี้ ดร.สุทธิพล ยังได้บรรยายสรุปถึงบทบาทภารกิจของ กสทช. หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ ความเกี่ยวข้องระหว่างงานของ กสทช. กับศาลยุติธรรม

ตลอดจนความคืบหน้าของการเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz  ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ตามลำดับ

               โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่คณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักประธานศาลฎีกามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

กับคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสององค์กรต่อไป


...............................................................................................................................................................

สร้างโดย  - 2fellows  admin (14/3/2559 16:06:15)