กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz วันนี้

วันนี้ (18 พ.ค. 2559) สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  โดยจะเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

    สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้จะมี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 3,783 ล้านบาท          กับสำนักงาน กสทช. โดยเอกสารส่วนใดที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์ใช้เอกสารเดิมที่ได้ยื่นไว้ในการประมูลคลื่น 900 MHz ที่ผ่านมา ก็ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งยืนยันความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานดังกล่าวได้โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารส่วนนั้นอีก ซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

    ขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียด จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในวันที่ 23 พ.ค. 2559 และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากนั้นในช่วงประมาณวันที่ 25 พ.ค. 2559 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล รวมถึงจะจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันเดียวกันด้วย และในวันที่ 27 พ.ค. 2559 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วัน หลังจากการประมูลสิ้นสุด

    การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 2559 เป็นภารกิจที่ กสทช. มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศและประชาชนชาวไทย ทุกขั้นตอนของการดำเนินการเต็มไปด้วยความรอบคอบ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

    ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาขอรับแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2559 มีผู้สนใจขอรับแบบคำขอใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

Create by  - 2fellows  admin (5/24/2016 7:41:50 PM)