กสทช. เร่งแจกคูปองกลุ่มประชาชนที่ตกสำรวจกว่า 2.8 ล้านครัวเรือนโดยด่วน พร้อมรับหนังสือขออุทธรณ์ของ RS ส่งให้อนุกรรมการฯ พิจารณา และอนุมัติคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของโทรทัศน์ให้เป็นการรับประกันตามมาตรฐานการปฏิบัติของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ต.ค. 57) ที่ประชุม กสทช. ได้เร่งให้สำนักงาน กสทช. เร่งจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาแจกคูปองดิจิตอลทีวีให้แก่กลุ่มประชาชนที่ตกสำรวจไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง  อาทิ ผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด กว่า 2.8 ล้านครัวเรือนโดยเร่งด่วน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. จะเสนอจะให้ประชาชนในกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนกับจังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนแล้วให้กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการ โดยสำนักงานฯ จะนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อ กสทช. และ คสช. เพื่อพิจารณาต่อไป
    จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติรับหนังสือขออุทธรณ์ของบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด (RS) กรณีจำนวนเงินชดเชยกรณีถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลก 2014 ผ่านผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะตามที่มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชยกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันบอลโลก 2014 ผ่านผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะจำนวน 369.859 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งลดลงจากวงเงินที่ กสทช. อนุมัติไว้เดิม 57,155,875.68 บาท และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. ต่อไป
    และจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไข (ร่าง) ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2 ในส่วนของโทรทัศน์ให้เป็นการรับประกันตามมาตรฐานการปฏิบัติของอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยในส่วนของการรับประกันสินค้า 2 ปี หากสินค้าเสียหายภายใน 1 เดือนให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ให้ไม่รวมถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณภายในตัวเครื่อง โดยสำหรับการรับประกันโทรทัสน์ จะต้องรับประกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือมากกว่านั้นก็ได้ นับตั้งแต่วันที่ประชาชนแลกใช้คูปอง กรณีโทรทัศน์ชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายใน 7 วัน บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องทำการเปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่ให้ประชาชน กรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 7 วัน หากเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ  บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องซ่อมแซมให้โทรทัศน์นั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานตามปกติได้ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนเครื่องโทรทัศน์ให้ใหม่ทันที สำหรับกรณีที่การซ่อมแซมใช้ระยะเวลาเกิน 21 วัน บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีเครื่องสำรองให้ประชาชนนำไปใช้ดูได้ด้วย
    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ยังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงินทั้งสิ้น 5,294.476 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณปี 2557 (5,457.206 ล้านบาท) โดยปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงาน กสทช. จัดทำงบประมาณแบบเกินดุล ซึ่งสำหรับปี 2558 ประมาณการรายรับจะอยู่ที่ 7,479.062 ล้านบาท
    สำหรับผลการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากข้อมูล ณ วันที่ 13 ต.ค. 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจำนวนทั้งสิ้น 5,311 สถานี จำแนกเป็น ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 1,062 สถานี กิจการบริการธุรกิจ 749 สถานี กิจการบริการชุมชน 4,280 สถานี กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 780 สถานี จากผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตทั้งหมดจำนวน 6,091 สถานี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 12:38:40 PM)