กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ พร้อมสั่งปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯลงเหลือไม่เกิน 10 คน และสำนักงาน กสทช. กำหนดภายใน 31ก.ค.58

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ม.ค. 2558) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับคูปองดิจิตอลทีวีตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอความเห็นมา ดังนี้
    1.หากทำการสุ่มตรวจนับ จำนวนร้อยละ 10 ของคูปองโครงการฯ ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายขอเบิกจ่ายแต่ละงวด และไม่พบข้อผิดพลาด ให้จ่ายเงินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด (หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
    2.หากทำการสุ่มตรวจนับ จำนวนร้อยละ 30 ของคูปองโครงการฯ และไม่พบข้อผิดพลาด ให้จ่ายเงินร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด (หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
    3.หากทำการสุ่มตรวจนับ จำนวนร้อยละ 50 ของคูปองโครงการฯ และไม่พบข้อผิดพลาด ให้จ่ายเงินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด (หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
    ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ยังคงต้องตรวจนับคูปองให้ครบทั้งหมดในภายหลังเพื่อจ่ายเงินให้ครบด้วย
    และที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้ปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ และจำนวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ให้เหลือเท่าที่จำเป็น (ไม่เกิน 10 คนต่อคณะ) ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ แล้วให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในครั้งต่อไป
    จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... และให้นำไปประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป สำหรับร่างประกาศฉบับนี้จะเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และไม่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการใดๆ ในการที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ อาทิ การคิดค่าโทรศัพท์ที่ไม่เป็นจริงตามการใช้งาน การได้รับซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แจกฟรี แต่ถูกเรียกเก็บการใช้บริการ ทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ การถูกคิดค่าบริการเสริมจากการได้รับข่าวสารบันเทิงและข้อความโฆษณาต่างๆ ผ่านทาง SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ การถูกผู้ให้บริการเปลี่ยนเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ โดยให้ กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ และให้มีอำนาจสั่งปรับทางปกครองได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:34:23 PM)