กสทช. เห็นชอบโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงิน 789.66 ล้านบาท

        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ประชุม กสทช. พิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) สำหรับโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 โดยมีโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส. จำนวน 39 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 789.66 ล้านบาท แบ่งเป็นตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1) เป็นโครงการด้านบริการโดยทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 37 ล้านบาท ด้านบริการโดยทั่วถึงในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 4 โครงการ วงเงิน
116.08 ล้านบาท ด้านส่งเสริมชุมชน จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 16 ล้านบาท และด้านส่งเสริมการผลิตรายการ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 100 ล้านบาท
      โครงการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(2) เป็นโครงการด้านวิจัยสำหรับคนพิการ จำนวน
1 โครงการ วงเงิน 13 ล้านบาท ด้านวิจัยในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 199.62 ล้านบาท ด้านวิจัยด้านคลื่นความถี่ จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาท และด้านรู้เท่าทันสื่อ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน
54 ล้านบาท
     โครงการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(3) เป็นโครงการด้านมาตรฐานจริยธรรมและการรวมกลุ่ม จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 20 ล้านบาท และด้านพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 30 ล้านบาท
    โครงการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(4) เป็นโครงการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 41 ล้านบาท
    ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทางสำนักงาน กสทช. ได้เสนอเป็นวาระเพื่อทราบถึงการหารือในแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 1. การคืนใบอนุญาต 2. การสำรวจความนิยม(เรทติ้ง)
     3.การขยายระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และ4. การขอเลื่อนชำระเงินค่าประมูล งวดที่ 3 ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าสำนักงาน กสทช. จะมีการหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ใน 4 ประเด็นนี้อีกครั้ง ก่อนนำเรื่องเสนอต่อ กสทช.   
     “สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐจะต้องไม่เสียประโยชน์และผู้ประกอบการเองจะต้องสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (2/11/2016 11:49:32 AM)