กสทช. แจกคูปองให้กลุ่มที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวอีก 7-8 หมื่นครัวเรือน และเห็นชอบในหลักการให้แจกกลุ่มที่มีทะเบียนบ้าน ไม่มีเจ้าบ้าน แต่มีคนอยู่อาศัยอีก 2.4 ล้านครัวเรือน และให้นำเสนอ คสช. ให้ความเห็นชอบต่อไป พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีบ.สแกนเพื่อจองคูปองไว้และกรณีกล่องลมเป็นการด่วน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 พ.ย. 57) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบแนวทางการแจกคูปองดิจิตอลทีวีให้กับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีผู้อยู่อาศัย ซึ่งได้แก่ ครัวเรือนที่ปลูกสร้างบ้านอยู่บนที่สาธารณะ และกรมการปกครองได้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นหลักฐานจำนวน 7-8 หมื่นครัวเรือน ตามที่ได้รับฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการปกครองซึ่งถือเป็นครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านเช่นกัน โดยครัวเรือนเหล่านี้ต้องมีบ้านและมีเจ้าบ้านตามหลักเกณฑ์การแจกคูปองของ กสทช. โดยจะแจกคูปองโดยทันที      ไม่เกินเดือน ธ.ค. พร้อมนี้ได้เห็นชอบในหลักการการแจกให้กับกลุ่มครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านซึ่งไม่มีเจ้าบ้านแต่มี   ผู้อยู่อาศัย จำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน แต่จะต้องขอความเห็นชอบจาก คสช. ก่อน รวมคูปองที่จะต้องแจกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.58 ล้านครัวเรือน
    ส่วนที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. ว่า มีบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับกลุ่มบุคคลเข้าไปรวบรวมคูปองจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แล้วนำมาสแกนเข้าระบบเป็นการล็อกไว้ก่อน การดำเนินการในลักษณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ นอกจากจะผิดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯกับสำนักงาน กสทช. ยังผิดกฎหมายอื่นอีกด้วย สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งให้คณะทำงานเพื่อตรวจสอบการใช้คูปองและสินค้าคงคลังในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานโทรคมนาคมเป็นประธาน มีคณะทำงานประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้แทน น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นางมณี จิรโชติมงคลกุล น.ส.ชลดา บุญเกษม และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ทำการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นการด่วนพร้อมรายงานผลภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนั้น  ในกรณีเรื่องกล่องลมก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการคู่ขนานไปด้วย
    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำประกาศเพื่อเป็นการกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อันจะมีผลอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำคัญตามร่างประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะดำเนินการควบรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามกระบวนการขั้นตอนและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศ ตลอดจนห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระทำการในลักษณะครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อันได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต อันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
    และที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้นำเรื่องการขอขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 24 ช่อง ออกไป 1 ปี ดังกล่าวไปขอความเห็นจากกระทรวงการคลังและขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพร้อมกัน โดยที่ประชุมให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้ง 24 รายทำเรื่องร้องขอขยายระยะเวลามาถึงประธาน กสทช. ก่อนหลังจากนั้นจึงจะส่งเรื่องไปขอความเห็นจากกระทรวงการคลังและขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
    จากนั้นที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนของสำนักงาน กสทช. โดยจะมีการปรับลดกรอบโครงสร้างเงินเดือนในส่วนของผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนักลงจากเดิม และให้เพิ่มกรอบโครงสร้างเงินเดือนให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ (ชั้นผู้น้อย) ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานระดับปฏิบัติการให้มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการปฏิรูปการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน กสทช. ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    และที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และได้ให้สำนักงานฯ ไปดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:09:06 AM)