คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จัดการประมูลฯ ทีวีดิจิตอล วันแรก 26 ธันวา56 รอบบ่าย หมวดหมู่ SD ชิง 7 ใบอนุญาต เริ่มต้นเคาะราคา 380 ล้านบาท

     พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำนวน 7 ใบอนุญาตซึ่งจัดขึ้นในรอบ 14.00-20.00 น. ของการจัดประมูลวันนี้ (26 ธ.ค. 2556)              ณ อาคาร CAT Tower บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก มีผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น 16 ราย ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท  อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์  เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท ทัช ทีวี จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด, บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด, และบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

สำหรับการจัดประมูลรอบ SD นั้นได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่  380 ล้านบาท เสนอราคาเพิ่มครั้งละ  5 ล้านบาท  การประมูลมีระยะเวลาการประมูล 60 นาที และเมื่อเริ่มการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรกภายใน 5 นาทีแรกของเวลาการประมูล ไม่เช่นนั้น       จะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล จะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ร่วมการประมูล และจะถูกริบหลักประกันการประมูล และในกรณีที่ครบ 60 นาทีแล้ว  มีจำนวนผู้มีสิทธิชนะการประมูลเกินกว่าจำนวนใบอนุญาต จะทำการขยายเวลาครั้งละ 5 นาที เมื่อได้มีผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเท่ากับจำนวนใบอนุญาตก็จะเป็นสิ้นสุดการประมูลฯ  ระบบจะยุติการประมูล

กรณีได้ทำการขยายเวลาแล้ว และไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มจึงทำให้ผู้มีสิทธิชนะการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต ก็จะให้ผู้มีสิทธิชนะการประมูลที่เสนอราคาเท่ากันในอันดับสุดท้ายจับสลากเพื่อหาผู้ชนะการประมูล

ในการประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดในระหว่างการประมูล โดยระบบจะแสดงสถานะของผู้ประมูลได้แก่ สถานะ ลำดับการมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ราคาที่เสนอปัจจุบัน และราคาต่ำสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นชนะการประมูล

พ.อ. ดร. นที ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติฯ เหมือนที่ผู้เข้าการประมูลฯ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) ปฏิบัติในรอบเช้า คือ เริ่มต้นจากผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ รายงานตัวและลงทะเบียน รับบัตรประจำตัว  จากนั้นผู้เข้าร่วมการประมูลส่งผู้แทน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นพยานในการจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการจับสลาก และผู้แทนนั้นจะเป็นผู้จับสลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูลและเลือกซองบรรจุ Username และ Password  

จากนั้นเจ้าหน้าที่จัดการประมูลนำผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเข้าสู่ห้องประมูล เมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ จึงทำการ Log in เข้าระบบ โดยผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลต้องอยู่ในห้องประมูลตลอดระยะเวลาการประมูล แม้ว่าจะสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลก็ตาม ในกรณีที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลประสงค์จะเข้าห้องน้ำ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องประมูล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลมีปัญหาหรือความต้องการใดๆ เพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการประมูลที่หน้าห้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึกลงในแบบบันทึกปัญหาฯ สำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ขัดข้องระหว่างการประมูล ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่จัดการประมูลที่หน้าห้อง โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกลงใน แบบบันทึกปัญหาฯ และจะแจ้งไปยังห้องควบคุมการประมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ประธาน กสท. กล่าวว่า  ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูลของแต่ละหมวดหมู่ ให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลพิมพ์แบบรับรองราคาสุดท้าย และหน้าจอราคาสุดท้าย เพื่อนำมาส่งคืนต่อเจ้าหน้าที่จัดการประมูลพร้อมกับ ซองพร้อมใบแจ้งหมายเลขห้อง และซองพร้อมใบแจ้ง Username และ Password จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายลงจากห้องประมูลมายังชั้น 1 และให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลลงนามในเอกสาร 3 อย่าง ได้แก่ 1.ใบแจ้ง Username และ Password  2.แบบรับรองราคาสุดท้าย และหน้าจอราคาสุดท้าย และ 3. แบบบันทึกปัญหาฯ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูล และเมื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง โดยคณะกรรมการจะประกาศรับรองผลการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่เมื่อสิ้นสุดการประมูล

Download

  • Press-Release-NBTC-DIGITAL-TV-AUCTION_SD.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 2:34:44 PM)