คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เดินหน้าจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ตามกรอบเวลาที่กำหนด

      พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ว่า “ที่ผ่านมา กทค. ได้มีมติในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบในกรอบระยะเวลาของกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดเมื่อปี 2556) และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ไปจัดทำกรอบระยะเวลาของกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (สัมปทานสิ้นสุดในปี 2558) และจัดทำกรอบระยะเวลาของกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดในปี 2561) ตามความเหมาะสม เพื่อเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว และเพื่อให้ทราบกรอบเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน และต่อมาที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz โดยให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงกำหนดเวลา การนำประกาศหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ลงราชกิจจานุเบกษาให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800MHz เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ทั้งสองย่านได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน”
นอกจากนั้น พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ กล่าวเสริมอีกว่า “นอกจากการกำหนดกรอบเวลาดังกล่าวแล้ว คณะทำงานศึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz (คณะทำงาน) ยังได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 เพื่อดำเนินงานและที่สำคัญยังได้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แล้วพิจารณาผลการศึกษาในเรื่องแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทั้งสองย่านด้วย และล่าสุดที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาก็ได้รับทราบข้อเสนอของคณะผู้เชี่ยวชาญของไอทียูเกี่ยวหลักการการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz พร้อมความเห็นของคณะทำงานโดยมีช่วงเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจนในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่ง กทค. จะสามารถจัดการประมูล และอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ได้ทันเวลาแน่นอน”
ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค. ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ยังได้ให้ข้อสังเกตให้นำไปปรับปรุงเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ1800 โดยคณะอนุกรรมการฯ1800 มีการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557 ซึ่งมีการอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ของการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ 1800 ได้เสนอความเห็นต่อ กทค. ซึ่งได้มีการประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยเห็นชอบตามหลักการที่คณะอนุกรรมการฯ1800 เสนอ โดยให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อให้หลักการและเหตุผลมีความสมบูรณ์มากขึ้น ขั้นตอนต่อจากนี้ไป สำนักงาน กสทช. โดยคณะทำงานฯร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของไอทียูจะได้นำหลักการดังกล่าวไปคำนวณราคาตั้งต้นการประมูลและยกร่างประกาศการจัดประมูลคลื่นความถี่ แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ1800 ซึ่งกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในช่วงเช้าของวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้กำหนดนัดประชุม กทค. เพื่อพิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ1800 ซึ่งหากได้ข้อยุติก็จะสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมกสทช. ในวันที่ 23 เมษายน 2557
อนึ่ง กำหนดการข้างต้นเป็นไปตามกรอบเวลาที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้าเพื่อให้สามารถจัดประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 1800 MHz ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2557

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:32:38 PM)