คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800MHz ประชุมร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคม (ITU) พิจารณาราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:24:23 PM)