ครม.รับทราบกรอบเวลาประมูลคลื่น 4G คลื่น 1800 เปิดรับเอกสารการประมูล 28 ส.ค. คลื่น 900 เปิดรับเอกสารประมูล 28 ก.ย.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 มี.ค 2558) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบเวลาของกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของการดำเนินการจัดเตรียมการประมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการภายในของสำนักงาน กสทช. ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วประกอบด้วย

     1.ปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) โดยให้มีการนำการ์ดแบนด์จำนวน     2.5 MHz ของคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz มารวมกับคลื่นความถี่ที่มีอยู่เดิมจำนวน 17.5 MHz เพื่อให้สามารถนำคลื่นความถี่ 900 MHz ออกมาประมูลได้จำนวนทั้งสิ้น 20 MHz ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2558

     2.สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือให้ ITU พิจารณาทบทวนราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz เดิมที่ได้ทำการศึกษาไว้ ว่ามีความเหมาะสมสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากราคาเริ่มต้นเดิมเป็นราคาที่ได้จากผลการศึกษาในปี 2557 ประกอบกับปัจจุบัน กสทช. ได้มีมติเพิ่มขนาดคลื่นความถี่ 900 MHz ที่จะนำมาประมูลจาก 17.5 MHz เป็น 20 MHz ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน มิ.ย. 2558

     3.ปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และรัฐจะต้องได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เสียประโยชน์ในการประมูลคลื่นความถี่ โดยให้แยกการประมูลคลื่นความถี่ในแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 ใบอนุญาต ไม่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่พร้อมกัน และให้เพิ่มในเงื่อนไขการประมูลว่า หากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับหรือจำนวนน้อยกว่าใบอนุญาต จะต้องกำหนดให้มีการยกเลิกการประมูลในครั้งนั้นและกำหนดแนวทางการประมูลใหม่หรือกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลขึ้นใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2558

     4.สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการยกร่าง TOR ต่างๆ เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางมาเป็นผู้บริหารจัดการประมูลคลื่นความถี่ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้จะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2558

     5.ปรับปรุงมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ไม่อาจจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาคือก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2558 เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ) เช่น การกำหนดให้ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานจะต้องนำส่งเงินรายได้อันเกิดจากการให้บริการในช่วงเวลาเยียวยาเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ที่เคยนำส่งอยู่เดิม เป็นต้น โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2558

     นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการภายนอกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป โดยสำหรับคลื่นความถี่ 1800 MHz คาดว่าจะนำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ในช่วงระยะเวลาวันที่ 17 ก.ค.-17 ส.ค. 2558 และคาดว่าจะสามารถนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 26 ส.ค. 2558 จากนั้นจะสามารถประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล) ได้ประมาณวันที่ 28 ส.ค.-28 ก.ย. 2558  และกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล) ในวันที่ 30 ก.ย. 2558  จากนั้นคาดว่าจะสามารถพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในช่วงระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-21 ต.ค. 2558  และจะสามารถประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติได้ในวันที่ 21 ต.ค. 2558 หลังจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกฎกติกาการประมูลให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 22 ต.ค.-10 พ.ย. 2558 ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด  สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะสามารถจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ได้ในวันที่ 11 พ.ย. 2558  และจะสามารถรับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายในไม่เกินวันที่ 25 พ.ย. 2558 ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาตภายในเดือน ธ.ค. 2558

     นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของคลื่นความถี่ 900 MHz คาดว่าจะนำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ในช่วงระยะเวลาวันที่ 5 ส.ค.-9 ก.ย. 2558  และคาดว่าจะสามารถนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 23 ก.ย. 2558 จากนั้นจะสามารถประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล)  ได้ประมาณวันที่ 28 ก.ย.-28 ต.ค. 2558  และกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล) ในวันที่ 30 ต.ค. 2558  จากนั้นคาดว่าจะสามารถพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 20 พ.ย. 2558 และจะสามารถประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติได้ในวันที่ 20 พ.ย. 2558 และจะสามารถจัดให้มีการให้ความรู้ในการประมูลสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2558  ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะสามารถจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ได้ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558  และจะสามารถรับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายในไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค. 2558  โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาตภายในเดือน ม.ค. 2559

    สำหรับการดำเนินการในส่วนของคลื่นความถี่ย่านอื่น ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินการศึกษาแนวทางการนำคลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz มาใช้สำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้ว และสำนักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อเจรจาขอคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz และย่านอื่นๆ ที่สามารถเจรจาได้เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยการเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-300358.doc
  • แถลงข่าวประมูลคลื่น-ver5.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:26:01 PM)