ดีเดย์ 1 มีนา 58 ระดับความดังของเสียงในรายการโทรทัศน์และโฆษณาในระบบดิจิตอลจะต้องเท่ากันหมด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทุกรายในประเทศไทยจะมีระดับความดังเสียงของรายการและโฆษณาเท่ากัน ร่วมถึงแต่ละช่องรายการก็จะมีระดับความดังเสียงที่เท่ากันด้วย ทั้งนี้เป็นผลจากประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (10) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ และได้ให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแต่ละรายได้เตรียมความพร้อมในการควบคุมระดับความดังของเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศแล้ว ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

    ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวก็เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับการเอาเปรียบจากการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค อันเป็นการบังคับให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารรายการหรือโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:36:28 PM)