บอร์ดกระจายเสียง /กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 12 มกราคม 2557

กสท. กำหนดวันเลือกหมายเลขช่องทีวีดิจิตอลและชี้แจงเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตสำหรับผู้ชนะการประมูล

     พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 2 / 2557  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 61 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 56 ราย กิจการบริการสาธารณะ 3 ราย และกิจการบริการชุมชน 2 ราย รวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระสายเสียงทั่วประเทศ 3,765 ราย

     เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. กำหนดการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติและการชี้แจงเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับผู้ชนะการประมูลเป็นวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.

     เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. อนุมัติคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จำนวน 5 ราย 5 ช่องรายการ ดังนี้

     -บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกัด จำนวน 1 ช่องรายการ

     -บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด จำนวน 1 ช่องรายการ

    -บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด จำนวน 1 ช่องรายการ

     -บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 1 ช่องรายการ

     -บริษัท ไอ สแตท จำกัด จำนวน 1 ช่องรายการ

     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อเห็นชอบก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 2:26:28 PM)