บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (2 ธันวาคม 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 47 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 38 ราย กิจการบริการสาธารณะ 7 ราย และกิจการบริการชุมชน 42 ราย รวมทั้งสิ้น 3,303 ราย

     เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาเรื่องการแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการ ตามคำสั่งระงับการโฆษณาอาหารและยาของ อย. โดย ที่ประชุม กสท. มีมติให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการ 5 ราย ได้แก่  1.บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด (GIFT Channal)  2.บริษัท ทีวี โกลด์ จำจัด (MDTV)  3.บริษัท มิกซ์ วาร์ไรตี้ จำกัด (MIX24 Variety)  4.บริษัท 168 สตาร์ จำกัด (DooDee Channal)  5.บริษัท ฮอท ไอเดียส์ แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด (MY TV) ให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ อย. สั่งระงับการโฆษณา ทั้งนี้ จนกว่าการพิจารณาคดีของศาลจะได้ข้อยุติ ซึ่งขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว

     เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... และให้สำนักงาน กสทช. ไปปรับแก้เนื้อหาของร่างประกาศตามผลการรับฟังความคิดเห็น จากนั้นให้สำนักงานฯ นำเสนอที่ประชุม กสทช. ก่อนนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ทั้งนี้ที่ประชุม กสท. เห็นว่าเรื่องนี้มีเอกสารเป็นจำนวนมาก จึงขอเวลาให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาเอกสารก่อน

     เรื่องที่ 5 ที่ประชุม กสท. พิจารณาการดำเนินการ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์เวลานี้ โดยที่ประชุม กสท. เห็นชอบให้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จาก กสทช. ทุกราย โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ฟรีทีวี) ทุกช่อง โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี รวมถึงสถานีวิทยุทุกสถานี ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร จึงขอให้ผู้อำนวยการสถานีใช้ดุลยพินิจในการนำเสนอข่าวสารอย่างเป็นกลาง โดยจะเร่งส่งหนังสือให้เร็วที่สุด

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุม-กสท-2-ธ-ค-56.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 11:08:00 AM)