บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 2 กันยายน 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (2 กันยายน 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

            ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 69 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 59 ราย กิจการบริการสาธารณะ 5 ราย  และกิจการบริการชุมชน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 2,639 ราย

            ที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุมัติ(ร่าง)แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ที่สำนักงาน กสทช. ได้นำไปรับฟัง    ความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) มาแล้วและจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าวคือ แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (Rating)

            ที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ     จำนวน 1 ใบอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพิจารณา คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง          หรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น จำนวน 7 ใบอนุญาต

            ที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่) (กิจการเคเบิลทีวี) จำนวน 10 ช่องรายการ

            นอกจากนี้ขอเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภททางธุรกิจ ระดับชาติ ในวันที่ 3 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 3:55:02 PM)