บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 21 เมษายน 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า วันนี้ (21 เมษายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้
          เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 123 ใบอนุญาต แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 30 ใบอนุญาต กิจการบริการสาธารณะ 90 ใบอนุญาต และกิจการบริการชุมชน 3 ใบอนุญาต
          เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบใบอนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ทั้งหมดจำนวน 45 ช่องรายการ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตระยะเวลา 2 ปี จำนวน 41 ช่อง ยกเว้นบริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์ค กรุ๊ป จำกัดที่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากพิจารณาแล้วผิดจริง จะลดระยะเวลาใบอนุญาตเหลือ 1 ปี ส่วนอีก 4 ช่องรายการพบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จึงให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตออกอากาศไปก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกล่าว ส่วนอีก 10 ช่องรายการที่เหลือ ที่ใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ 21 เมษายน 2557 และยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตใหม่ สำนักงานกสทช.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557 ไปยังผู้รับใบอนุญาตทั้ง 10 ช่องรายการ ให้เร่งดำเนินการยื่นคำขออนุญาตแล้ว หากพ้นระยะเวลาการอนุญาต จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อ เมื่อสิ้นสุดอายุใบอนุญาตจะต้องยุติการออกอากาศทันที
          เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 7 ราย 12 ช่องรายการ ดังนี้ 1.บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด จำนวน 2 ช่องรายการ ได้แก่ sky movie และ tv7 2.บริษัท ไทยเคเบิ้ลทีวีกรุ๊ป จำกัด ได้แก่ ไทยเคเบิ้ล ทีวี 3.บริษัท ปันบุญ มีเดีย จำกัด ได้แก่ PB Channel 4.บริษัท อินสปายร์ มีเดีย จำกัด ได้แก่ Smart Movie & Music 5.บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ได้แก่ CTH WWE 6.บริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิชั่น จำกัด ได้แก่ goodfilms 7.บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด จำนวน 5ช่องรายการ ได้แก่ Asian Film.TV, India Film.TV, Hollywood Film.TV, Korea Film.TV และ TST 5
          เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 4 ช่องรายการ ระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ดังนี้ 1.มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ได้แก่ DDTV ดีดีทีวี 2.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย Thailand Buddhist Channel (TBC) 3.บริษัท ทวิน เชอร์รี่ จำกัด ได้แก่ dude TV 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิ้ลทีวี ได้แก่ NCTV
          เรื่องที่ 5 ที่ประชุม กสท. พิจารณาร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ ทางกสท.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกสทช.เพื่อนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
          เรื่องที่ 6 ที่ประชุม กสท. พิจารณาเพิ่มเติมกรณีการสนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวในการรับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1.การนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่รองรับระบบดิจิตอล 2.การนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 3.กรณีที่รับชมผ่านจานดาวเทียม สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียม แต่คุณสมบัติการรับชมต้องเหมือนภาคพื้นดินทุกประการ คือ สามารถรับชมช่องความคมชัดสูงได้, การจัดเรียงช่องต้องเหมือนการออกอากาศภาคพื้นดิน และสามารถรับชมช่องฟรีทีวีได้ แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว 4.กรณีที่รับชมผ่านเคเบิลก็เงื่อนไขเดียวกันกับกรณีของเคเบิลทีวีเช่นกันคือ สามารถรับชมช่องความคมชัดสูงได้, การจัดเรียงช่องต้องเหมือนการออกอากาศภาคพื้นดิน และสามารถรับชมช่องฟรีทีวีได้ แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว
          วัตถุประสงค์สำคัญของการสนับสนุนในครั้งนี้ คือการให้ประชาชนสามารถรับชมฟรีทีวีได้อย่างครบถ้วน
          ทาง กสท. พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเกิดผลสำเร็จ และให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:15:17 PM)