บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 23 กันยายน 2556

บอร์ด กสท. เห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีก 53 ราย รวมผู้ขอคำทดลองทั่วประเทศ 2,795 ราย พร้อมเห็นชอบจัดลำดับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติเรียงจากหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากไปหาน้อย

            พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า วันนี้ (23 กันยายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มี 2 วาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 40 ราย กิจการบริการสาธารณะ 4 ราย และกิจการบริการชุมชน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 2,795 ราย

            นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. ได้จัดลำดับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยทางสำนักงานฯ ได้เสนอแนวทางการพิจารณากำหนดลำดับการประมูล 2 แนวทาง ได้แก่

            1.ประมูลหมวดหมู่ที่มีผู้ซื้อเอกสารจำนวนมากกว่าก่อน หากหมวดหมู่ใดมีผู้ซื้อเอกสารเท่ากันให้พิจารณาหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากกว่าก่อน

            2.ประมูลหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากกว่าก่อน ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบในแนวทางที่ 2 ประมูลหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากกว่าก่อน โดยประมูลในหมวดทั่วไป ความคมชัดสูง(HD) เป็นลำดับแรก ลำดับที่สองหมวดทั่วไป ความคมชัดปกติ (SD) ลำดับที่สาม หมวดข่าวสารและสาระ และหมวดที่สี่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามลำดับ

            ทั้งนี้ การเรียงลำดับดังกล่าว เนื่องจากประการแรก เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประมูล ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประมูลช่องใด จะได้เข้าประมูลในช่องหมวดหมู่ที่ต้องการนั้นอย่างแท้จริง ไม่เข้าไปประมูลช่องในหมวดอื่นเพียงเพื่อกันความผิดพลาดในช่องที่ต้องการประมูลเท่านั้น สาเหตุอีกประการคือ ต้องการกระจายความเป็นเจ้าของแต่ละช่อง

             สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมแบบคำขอและ เอกสารต่างๆ ก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ซึ่งจะกำหนดวันประมูลได้หลังจากพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารของผู้เข้าประมูลเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่า จะสามารถเริ่มการประมูลได้ภายในกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ส่วน สถานที่ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการประมูล


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุมกสท-23ก-ย.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:45:12 PM)