บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 47 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 36 ราย กิจการบริการสาธารณะ 7 ราย และกิจการบริการชุมชน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 3,256 ราย

เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการแข่งขัน    ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการครองสิทธิข้ามสื่อ

     ที่ประชุม กสท. เห็นว่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ กสทช. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ   อันเป็นลักษณะในการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไม่ใช่การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่หรือผู้ขอรับใบอนุญาตฯ โดยบทบัญญัติไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการออกหลักเกณฑ์ และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. ชะลอการดำเนินการที่เกี่ยวกับมาตรการการกำกับดูแลการแข่งขัน และการครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปก่อน จนกว่าการประมูลคลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจแล้วเสร็จ อีกทั้งกำชับทางสำนักงานฯ ให้ระมัดระวังในการเชิญผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่หรือไม่ก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกับข้อ 11 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 2556

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุมกสท-25-พย-rev3-p-mimy.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 11:15:18 AM)