บอร์ดกระจายเสียง /กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

บอร์ดกสท. เห็นชอบผลการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะ ร่าง ประกาศ แผนความถี่ในระบบดิจิตอล ฉบับที่ 2  พร้อมดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้ง 8 ฉบับ

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (26พฤษภาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระพิจารณาเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่2) พ.ศ. ...เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสทช.ต่อไป

    นอกจากนี้ กสท. ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้ง 8 ฉบับ ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2557 ได้แก่

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่15/2557 เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนาล็อกและสถานีวิทยุกระจายเสียง

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 32/2557 เรื่อง ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

    - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 33/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติของศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น

    โดยกสท.ได้เชิญผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนาล็อก ผู้ให้บริการโทรทัศน์ฟรีทีวีระบบดิจิตอล  ผู้ให้บริการประเภทบอกรับสมาชิก  และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ทั้งหมด มารับฟังแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ คสช. ตลอดจนแสดงตนกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันประเภทของการให้บริการของตนเองเพื่อความชัดเจนของการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสท.

สร้างโดย  - 2fellows  admin (14/3/2559 15:42:50)