บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ว่า วันนี้ (27 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

            1. ที่ประชุม กสท. ได้มีการพิจารณาคำขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และอนุญาตเพิ่มเติม จำนวน 52 ใบอนุญาต แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 15 ใบอนุญาต กิจการบริการสาธารณะ 5 ใบอนุญาต และกิจการบริการชุมชน 32 ใบอนุญาต จนถึงวันนี้มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว 2,312 ใบอนุญาต

            2. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) โดยได้อนุญาตช่องรายการประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 22 ใบอนุญาต (ช่องรายการ) จนถึงวันนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว 752 ใบอนุญาต (ช่องรายการ)

            3. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ และได้อนุญาตผู้ให้บริการโครงข่ายประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ จำนวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

            4. ที่ประชุม กสท. มีการพิจารณา (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... ซึ่งเป็นประกาศที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มอีกครั้ง ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสท. และที่ประชุม กสทช. ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

            พ.อ.ดร.นที  ศุกลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้ กสท. ได้มีการออกใบอนุญาตช่องรายการประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 98 จากจำนวนผู้ยื่นขอใบอนุญาตทั้งหมด ทาง กสท. จึงจะเริ่มเน้นมาตรการการกำกับดูแลทั้งทางด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มีการโฆษณาเกินจริง ในช่องดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีที่ได้รับใบอนุญาตแล้วทุกช่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหากพบเห็นช่องรายการใดมีการนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม และการโฆษณาเกินจริง สามารถให้ข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่ Call center ของ กสทช. เบอร์ 1200 รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. คอยตรวจสอบเนื้อหา และการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 3:12:57 PM)