บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2557) ดังนี้

    ที่ประชุม กสท. อนุมัติให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สสท.)หรือไทยพีบีเอส เพิ่มสถานที่การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 สถานี ณ สถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ที่ประชุม กสท. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)โดยคณะทำงานดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของททบ.5 พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อรายงาน กสท. ต่อไป

    ที่ประชุม กสท. รับทราบแนวทางการจัดทำผังรายการและเนื้อหารายการ ในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว พร้อมนี้ให้สำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการด้านรายการและเนื้อหารายการเชิญผู้ประกอบการในหมวดหมู่ดังกล่าวมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว และให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ช่องรายการ ได้แก่ ช่อง MCOT Kids&Family ช่อง 3 Family และช่อง LOCA ปรับผังรายการให้เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของใบอนุญาตในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

    ที่ประชุม กสท. เห็นชอบในหลักการแผนการประชาสัมพันธ์โครงการดิจิตอลทีวี ภายใต้งบประมาณจำนวน 63.5 ล้านบาท โดยให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งต่อไป

Download

  • PressReleaseกสท-3พย-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:42:43 AM)