บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

กสท. พิจารณา เห็นควรกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ กรณีใบอนุญาตสิ้นสุดในเบื้องต้นให้ต่ออายุได้ครั้งละ 2 ปี   รวมทั้งสรุปชุดพารามิเตอร์ 4 แนวทางเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการโครงข่าย (มัลติเพล็กซ์)

     พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 66 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 53 ราย กิจการบริการสาธารณะ 11 ราย และกิจการบริการชุมชน 2 ราย รวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระสายเสียงทั่วประเทศ 3,098 ราย

     เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. อนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์หรือกิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ให้บริการ จำนวน 93 ช่องรายการ

     เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวทางการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุมีระยะเวลา 2 ปี ทุกกรณีที่ยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ให้นำข้อมูลจากข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคมาประกอบการพิจารณาด้วย

     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบผลสรุปชุดพารามิเตอร์และข้อเสนอแนะแนวทางเทคนิคสำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (ระบบ DVB-T2) รวมทั้งทางเลือกของการจัดสรรโครงข่าย (มัลติเพล็กซ์) จำนวน 4 ทางเลือกเพื่อให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโครงข่ายมีทางเลือกมากขึ้นตามกลไกของตลาด ได้แก่

          1.ช่องความคมชัดสูง(HD) 0 ช่อง ช่องปกติ (SD) จำนวน 12 ช่องต่อโครงข่าย

          2.ช่องความคมชัดสูง(HD) จำนวน 1 ช่อง ช่องความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 9 ช่องต่อ โครงข่าย

          3.ช่องความคมชัดสูง(HD) จำนวน 2 ช่อง ช่องความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 6 ช่องต่อ โครงข่าย

          4.ช่องความคมชัดสูง(HD) จำนวน 3 ช่อง ช่องความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 3 ช่องต่อ โครงข่าย

     ทั้งนี้สำหรับทางเลือกที่ 1 ช่องความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 12 ช่องต่อโครงข่าย ให้สามารถใช้ได้กับกรณีโครงข่ายสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ประเภทชุมชนเท่านั้น

     เรื่องที่ 5 ที่ประชุม กสท. มีมติให้ปรับแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... และให้สำนักงาน กสทช. นำร่างดังกล่าวที่ปรับแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จากนั้นให้นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อรับทราบการแก้ไขเนื้อหาสาระในประเด็นสำคัญ และเพื่อขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะออกไปอีก หลังจากนั้นเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วจึงจะนำมาปรับแก้ไข ก็จะนำเสนอต่อ กสทช. พิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุม-กสท-4-พย-56-rev2.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 12:18:59 PM)