บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 4 มีนาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (4 มีนาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 


               1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ... ตามเนื้อหาของ (ร่าง) ประกาศฯ ที่สำนักงาน กสทช. โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปรับแก้ตามสรุปผลการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เสนอมา

               2. ทีประชม กสท.ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวนทั้งสื้น 175 ราย ดังต่อไปนี้
               2. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จำนวน 26 ราย
               2.2 ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 138 ราย
               2.3 ประเภทกิจการบริการชุมชน จำนวน 11 ราย
               ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการแจ้งสิทธิการทดลองประกอบกิจการพร้อมเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการให้ผู้ยื่นคำขอทราบต่อไป

               3. ที่ประชุม กสท. มีแนวทางการออกอากาศช่องรายการระบบอนาล็อกบนโครงข่ายดิจิทัลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน มีการพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล มีมติ เป็น 2 กรณี
               3.1การออกอากาศคู่ขนานประเภทบริการสาธารณะให้ใช้สัดส่วนของช่องบริการ  สาธารณะในการออกอากาศคู่ขนาน ทั้งนี้การออกอากาศจะสิ้นสุดลง เมื่อการยุติส่งสัญญานแบบอนาล็อก ซึ่งสามารถรับชมช่องสาธารณะในระบบดิจิทัลในโควต้าช่องสาธารณะ
               3.2 ช่องประเภทบริการธุรกิจในระบบดิจิทัล การออกอากาศแบบคู่ขนานประเภทนี้สามารถดำเนินการโดยอาศัยประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวโดยการใช้สัดส่วนช่องบริการชุมชนไปก่อน ทั้งนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดลง เมื่อเริ่มมีการการออกอากาศกิจการประเภทบริการธุรกิจ

               4. ที่ประชุม กสท. ได้อนุมัติการให้บริการโครงข่ายประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่อีก 6 ราย ได้แก่ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด เป็นโครงข่ายระดับชาติ บริษัท เซาท์อิส เอเชีย บรอดคาสติ้ง จำกัด เป็นโครงข่ายระดับภูมิภาค ส่วนโครงข่ายระดับท้องถิ่นมีจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท รามคำแหง เคเบิ้ล ที.วี.สื่อสาร จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระสิทธิ์09, บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ล ทีวี จำกัด และ บริษัท สกลนคร ทีวีเน็ทเวิร์ค จำกัด สำหรับด้านช่องรายการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ได้มีการอนุมัติเพิ่มอีก 37 ช่อง

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:03:33 PM)